В наличии
180 000 грн
Заказать товар Задать вопрос

BAS ERP - новий потужний програмний продукт для автоматизації роботи середніх і великих підприємств

 

В сучасних Ринковий умовах немає жодного підприємства, яке не використало б у своїй роботі засоби автоматизації. Програми, які надають можливість автоматизувати всі бізнес-процеси в межах єдиної інформаційної бази, є основою для створення ERP-систем.

Прикладне рішення BAS ERP - це новий продукт, який орієнтований на великі підприємства і націлений на автоматизацію завдань управління підприємством, процесами, персоналом.

Бухгалтерський і податковий облік

У підсистему включений бухгалтерський і податковий облік, який в основному об'єднують загальною назвою регламентованого обліку (обов'язкові звіти), він строго визначений національними стандартами і законодавством України.

У конфігурацію включені стандартні звіти, що дозволяють проводити аналіз по залишкам, оборотам рахунків і проводках в різних розрізах. У функціонал передбачена можливість угруповання, відбору і сортування інформації, яка буде виведена в звіт, на основі специфіки діяльності підприємства.

Передбачена можливість вивантаження звітів в електронному вигляді.

Взаиморасчеты с клиентами

У підсистемі передбачено опціональний функціонал:

 •    Використання типових і індивідуальних правил роботи з клієнтами (оферт). Однак можна реєструвати угоди і без оферт;

·                       Використання декількох варіантів планування оплат від клієнтів;

 •    Автоматизація передпродажної роботи з клієнтами за допомогою комерційних пропозицій;
 •    Використання ордерної схеми документообігу продажів;
 •    Використання процесів узгодження замовлень, статусів і станів замовлень;
 •    Планування і реєстрація повернень товарів від клієнтів;
 •    Ведення претензійної роботи з клієнтами;
 •    Використання актів на передачу прав і актів про розбіжності після реалізації продукції / послуги;
 •    Використання механізмів реалізації цін номенклатури, в тому числі з використанням даних інформаційної бази і цін постачальників.

Облік взаєморозрахунків з клієнтами можна вести в розрізі договорів, замовлень і накладних. У документах оплати можна розподіляти аванси за накладними із застосуванням методу FIFO і використовувати вільний залишок в документах відвантаження товарно-матеріальних цінностей.

Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

 • Збільшення обсягу реалізації товарів і послуг;
 • Збільшення обороту коштів, завдяки контролю дебіторської заборгованості;
 • Скорочення термінів виконання замовлень;
 • Збільшення точності планування індивідуальних замовлень завдяки відокремленому обліку замовлень;
 • Оптимізація ціноутворення і підвищення привабливості для клієнтів, зокрема завдяки використанню інтерфейсу самообслуговування;
 • Зниження трудовитрат на підготовку документів і збільшення продуктивності праці персоналу;
 • Підвищення якості та прозорості роботи персоналу завдяки можливості аналізувати фінансовий результат в розрізі підрозділів і менеджерів;
 • Уніфікація роботи персоналу і зниження трудовитрат завдяки механізму бізнес-процесів, типових оферт і взаємодій;
 • Підвищення рейтингу підприємства з точки зору потенційних інвесторів і партнерів завдяки використанню практики управління, яка б відповідала міжнародним стандартам.

 

Склад і доставка

Основним завданням даної підсистеми є автоматизація складських операцій підприємства, в тому числі технологічних процесів складу і операцій доставки, а саме:

 • Планування і контроль виконання складських операцій;
 • Оптимізація технологічних процесів складу, де використовується адресне зберігання, зокрема при інвентаризації;
 • Планування і контроль виконання процесів доставки.

Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

 • Зниження логістичних витрат завдяки оптимізації роботи складських приміщень і планування доставки;
 • Зниження втрат від псування складських запасів;
 • Зниження трудовитрат по підготовці документів та збільшення продуктивності праці персоналу;

Функціонал підсистеми надає можливість автоматизувати складські операції в найпростішому варіанті, без застосування ордерної схеми документообігу, із застосуванням ордерної схеми документообігу і з застосуванням адресного зберігання. Варіант використовуваного документообігу вказується для кожного складу.

Система управління складом WMS

Функціонал системи дозволяє:

 • вести кількісний облік товарів на складах і в приміщеннях;
 • вести облік товарів на рівні складських осередків для адресного зберігання товарів;
 • розділяти складські зони на робочі ділянки;
 • поділ складу на зони зберігання різних груп товарів (м'ясо, яйця, одяг, техніка і т.д.);
 • оптимальний підбір розміру осередку відповідно до габаритів товару.

Казначейство

Завдання підсистеми - ефективне управління грошовими коштами, які є основним джерелом для формування виробничих ресурсів підприємства, необхідних для виконання стратегічних планів.

Підсистема дозволяє автоматизувати наступні функції:

 • Планування руху грошових коштів;
 • Облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів, в тому числі в різних валютах;
 • Контроль виконання графіка платежів і його зміна, якщо є необхідність.

Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

 • Скорочення часу перевірки реєстрів платежів завдяки використанню платіжного календаря;
 • Підвищення ефективності використання грошових коштів;
 • Зниження операційних та управлінських витрат;
 • Зниження трудовитрат на підготовку документів і збільшення продуктивності праці персоналу.

Фінансовий облік

Підсистема управління фінансами дозволяє:

 • Реєструвати / розподіляти доходи і витрати за напрямками діяльності;
 • Враховувати інші доходи і витрати - регулювати реєстрацію в інформаційній базі доходів і витрат, не пов'язаних з основною діяльністю;
 • Враховувати інші активи і пасиви - регулювати реєстрацію в інформаційній базі рухів за активами і пасивами, не пов'язаних з основною діяльністю;

·Формувати управлінський баланс - формувати управлінський баланс і звіт про прибутки і збитки заздалегідь визначеної структури за алгоритмом заповнення, яку користувач не може змінити. Цей функціонал можна використовувати тільки за умови, що не використовується функціонал підсистеми Міжнародний фінансовий облік.

 

МСФЗ

Міжнародний фінансовий облік (МСФЗ) допомагає вирішувати наступні завдання:

 • відображення документів оперативного обліку в фінансовому обліку;
 • підготовка звітності
 1. відповідно до принципів міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи можливість настройки додаткових звітів для перевірки та аналізу облікових даних;
 2. за правилами управлінського обліку, побудованому на основі МСФЗ;
 • настройка періодичності отримання звітності (місяць, квартал, півріччя, рік), а також гнучкість в налаштуванні наступних отчетнихформ:
 1. Звіт про фінансовий стан;
 2. Звіт про сукупний дохід;
 3. Звіт про зміни в капіталі;
 4. Звіт про рух грошових коштів;

- Примітки до фінансової звітності;;

 • скорочення трудовитрат на отримання звітності в порівнянні з ручною зведенням даними штатним фахівцем або аутсорсинговим фахівцем

Використання МСФЗ є не обов'язковим до використання і включається окремо по потребі підприємства.У даній підсистемі, в призначеному для користувача режимі, встановлюються валюти, необхідні для використання, налаштовуються умови, за якими вестиметься облік, а саме з яких джерел будуть транслюватися дані в МСФЗ:

·Формування проводок за даними оперативного обліку;

·Формування проводок за даними регламентованого обліку;

·Незалежного обліку необоротних активів для міжнародного обліку.

Бюджетування

Підсистема бюджетування призначена для:

 • Планування фінансових показників господарської діяльності, зокрема планування потоків грошових коштів, обсягів продажів, покупок, виробництва, витрат на забезпечення діяльності;
 • Формування фінансової звітності за фактичними і плановими даними.

Мета підсистеми - це організація процесів управління даними, які надають можливість отримати чітку картину як поточного, так і майбутнього фінансового стану підприємства за обраними показниками (прибутку, залишків грошових коштів і т.п.). Інструментом організації таких процесів є бюджетні форми.

Підсистема бюджетування надає можливість:

 • Планувати фінансовий стан підприємства на зазначений період;
 • Планувати грошові потоки;
 • Складати основні бюджети і фінансові звіти про фактичний стан підприємства:

-Бюджет доходів і витрат;

-Бюджет руху грошових коштів;

-Прогнозний баланс;

 • Складати операційні та функціональні бюджети, і зведений фінансовий план;
 • Моделювати майбутню діяльність з використанням різних сценаріїв роботи, порівнювати дані сценаріїв між собою;
 • Формувати план-фактний аналіз відхилень в розрізі обраних аналітик;
 • Управляти процесами формування і затвердження бюджетів, а також аналізувати результати за період;

·Процес бюджетування регламентується тільки положенням про бюджетування, яке розробляється і затверджується на підприємстві. У складі Положення про бюджетування затверджуються::

 • Система показників;
 • Структура бюджетів (бюджетна модель);
 • Фінансова структура - перелік центрів фінансової відповідальності (ЦФО);
 • Бюджетний регламент (планування, затвердження та контроль виконання);

Основною перевагою підсистеми є відсутність певної моделі і гнучкість настройки системи.

Керування виробництвом

У підсистемі управління виробництвом, реалізована дворівнева система управління:

 • На межцеховом рівні (рівень головного диспетчера) здійснюється контроль за графіком виробництва на рівні підрозділів. Це укрупнений контроль за часом і ресурсами;
 • На внутрішньоцеховому рівні (рівень локального диспетчера) здійснюються управління процесами виконання графіка виробництва в окремому підрозділі.

Функціонал підсистеми підтримує:

 • Можливість візуалізувати структуру виробів;
 • Широкий контроль забезпечення всіма ресурсами, тобто не тільки на рівні доступності робочих центрів, а й в рамках забезпечення матеріальними ресурсами;
 • Діагностика і можливість легко перепланувати графіки виробництва;
 • Можливість прогнозування замовлень на виробництво, оцінка виконання замовлень, завантаження устаткування, завантаження персоналу тощо.

Управління ремонтами

В рамках підсистеми передбачені:

 • Реєстрація та збереження інформації щодо об'єктів експлуатації, параметрів їх експлуатації, параметрів їхнього періодичного обслуговування і напрацювань;
 • Реєстрація інформації, щодо дефектів і пошкоджень у роботі об'єктів експлуатації, використання робіт для усунення поломок;
 • Фіксація операцій пов'язаних з життєвим циклом устаткування (прийняття до обліку, модернізації, і тд.)

Управління закупівлями

У підсистемі передбачено опціональний функціонал:

 • Використання ордерної схеми документообігу покупок;
 • Використання процесів узгодження замовлень, статусів і станів замовлень;
 • Використання актів прийому товарів і актів про розбіжності, виявлені при оформленні надходження товарів;
 • Реєстрація розбіжностей при прийомі товарів і відображення цих розбіжностей в обліку;
 • Використання декількох механізмів реєстрації цін постачальників, зокрема завантаження прайс-листів постачальників з зовнішніх файлів;
 • Зберігання найменувань номенклатури, які використовують постачальники (номенклатура постачальників), і використання номенклатури постачальників в електронний документообіг, зокрема в разі завантаження замовлень і прайс-листів;
 • Оформлення митних декларацій на імпорт;
 • Комісійної торгівлі з боку комісіонера;
 • Обліку поворотної тари в процесах покупки.

Облік взаєморозрахунків з постачальниками можна вести в розрізі договорів, замовлень і накладних. У документах оплати можна розподіляти аванси по об'єктах розрахунків. Регламентна процедура розподіляє розрахунки за накладними по застосуванню методу FIFO.

Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

 • Оптимізація витрат на купівельну діяльність підприємства;
 • Скорочення термінів виконання замовлень;
 • Збільшення точності планування індивідуальних замовлень завдяки відокремленому обліку замовлень;
 • Зниження собівартості запасів;
 • Зниження трудовитрат на підготовку документів і збільшення продуктивності праці персоналу;
 • Скорочення операційних витрат завдяки мінімізації штрафних санкцій з боку постачальників;
 • Зниження втрат від псування і втрат зворотної тари.

Управління персоналом і зарплата

Підсистема призначена для ведення кадрового обліку та інформаційних даних про всіх працівників. У програму вбудований функціонал підбору, навчання та оцінки кваліфікації співробітників, управління робочим часом.

Для розраховувачів передбачені безліч видів нарахувань - оклади, відрядні оплати праці, виплата матеріальної допомоги, доходи в натуральній формі.

Нарахування та утримання податків згідно з чинним законодавством України. Передбачені регламентні звіти для здачі в контролюючі органи.

Управління продажами

У підсистемі передбачено опціональний функціонал:

 • використання типових і індивідуальних правил роботи з клієнтом;
 • використання декількох варіантів оплат від клієнта;
 • автоматизація передпродажної роботи з клієнтами, за допомогою комерційних пропозицій;
 • використання ордерної схеми документообігу продажів;
 • використання процесів узгодження замовлень, статусів і станів замовлень;
 • планування та реєстрація повернень товарів від клієнтів;
 • використання актів на передачу прав і актів розбіжностей після реалізації;
 • використання механізмів реєстрації цін номенклатури, з використанням даних інформаційної бази і цін постачальників;
 • операції комісійної і роздрібної торгівлі.

Контроль і управління

Ключове завдання ERP-систем - це отримання інструменту для стратегічного управління підприємством. Таким інструментом може бути збалансована система показників. У програмі цей інструмент реалізовано за допомогою функціоналу підсистеми "Контроль і аналіз господарської діяльності".

В рамках функціоналу підсистеми реалізована наступна концепція побудови збалансованих цільових показників:

 • Для збереження стратегічних перспектив управління використовується довідник Категорії цілей. Основне завдання довідника - це угруповання цілей за їх призначенням.

Наприклад, фінансові цілі, мети по залученню клієнтів, цілі з навчання, цілі з розвитку.

 • Створений перелік цілей або цільових показників зберігається в довіднику Структура цілей.
 • Для кожного цільового показника задаються варіанти аналізу і цільове значення, якого ми бажаємо досягти. Варіанти аналізу зберігаються в довіднику "Варіанти аналізу цільових показників". Значення цільових показників зберігаються в Регістрі сведеній.Целевие значення варіантів аналізу можна встановлювати окремо для кожного варіанту аналізу.

Аналіз цільових показників здійснюється в спеціальному робочому місці - Монітор цільових показників.

 

Електронне торгове обладнання

На сьогоднішній день існує досить широкий спектр різного обладнання, яке орієнтоване на використання в торгівлі. Якщо Ви плануєте використовувати програмно-апаратний комплекс, що складається з інформаційної бази і електронного торгового обладнання, то перед початком роботи необхідно налагодити зв'язок обладнання з інформаційною базою.

Функціонал BAS ERP підтримує взаємодію з наступними типами торгового обладнання:

 • касові апарати. Включають в себе 2 режиму взаємодії з програмою:

- режим Offline;
- режим фіскального реєстратора;

 • сканери штрих-коду
 • дисплеї покупця;
 • електронні ваги;
 • термінали збору даних.

Поставка програмного забезпечення включає в себе встановлені (інтегрованими в конфігурацію) обробками і драйвера. Після вибору команди «Записати і закрити» конфігурація автоматично встановить драйвер з вбудованими робочими режимами.

В ході взаємодії з торговим обладнанням обробка обслуговування може, як використовувати драйвер торгового обладнання для накопичення інформації зібраної в ході віддаленого збору даних, наприклад коли Вам необхідно використовувати термінал для проведення інвентаризації на складах і при цьому не носити з собою комп'ютер, а потім передати зібрану ТСД інформацію в робочий ПК, так і взаємодіяти з обладнанням безпосередньо, встановивши його, наприклад, прямо на касі і відразу передавати інформацію з ТСД в вашу систему обліку. Використання обробок обслуговування позбавляє від необхідності внесення змін в конфігурацію за рахунок прописаних правил взаємодії, які вказують програмі як потрібно обробляти інформацію з ТСД в разі виходу нових оновлень, внесення змін в роботу самого ТСД, або ж коли робиться спроба підключення пристроїв, які раніше не підтримувалися в конфігурації.

 

Обмін з сайтами

BAS ERP дозволяє виконувати обмін даними c інтернет-магазинами, виконувати найбільш важливі операції - вивантажувати номенклатуру і обмінюватися замовленнями клієнтів.

Обмін даними з сайтами передбачає кілька етапів:

 • настройка обміну даними з сайтами;
 • обмін даними з сайтами.

Для обміну даними між сайтом і BAS ERP користувачеві повинна бути призначена роль з повними правами.

В системі BAS ERP підтримуються наступні способи обміну даними:

 • вигрузка товарів;
 • обмін замовленнями;
 • выгрузка товарів і обмін замовленнями.

Передбачена можливість обмінюватися даними з сайтом наступними способами:

 • безпосередньо з сайтом (необхідний доступ до мережі Інтернет);
 • за допомогою вивантаження / завантаження даних через файли (не вимагає доступу до мережі Інтернет).Робота в Web

Сучасні технології не стоять на місці і розробники BAS ERP продовжують удосконалити даний програмний продукт. Одними з таких сучасних рішень BAS ERP є робота за допомогою тонкого клієнта і через web-інтерфейс.

Користувач може працювати з програмою через популярні web-браузери - Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge, що дає привілеї не бути прив'язаним до робочого місця. Зовнішній вигляд програми в тонкому клієнті і в web-браузері функціонує і виглядає практично ідентично.

 

Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку